Klasseforældreråd

Som en del af et godt og velfungerende skole/hjem samar­bejdeopfordrer skolebestyrelsen til, at der oprettes klasse­forældreråd i samtligeaf skolens klasser.

Et klasseforældreråd er en kreds af forældre til børn isamme klasse.

Klasseforældrerådet repræsenterer forældrene fra denenkelte klasse og er klasselærerens bindeled til forældrene ogsamarbejdspartnere ved planlægningen af bl.a. arrange­menter, forældremøder ogdrøftelser vedrørende klassen. Endvidere er det ofte klasseforældrerådet derbakker op om det gode miljø i klassen ved at arrangere sociale arrange­menterfor klassen og/eller for klassens forældre.

Klasseforældrerådet virker derfor som inspirator for detgode miljø for eleverne i klassen. Klasseforældrerådet er en naturligsamarbejdspartner for klasselæreren i forbindelse med udarbejdelse af dagsordenfor forældremøder.

Klasseforældrerådene indgår også som et vigtigtsamarbejdsorgan i forhold til skolen generelt og er skolebestyrelsens naturligekontakt til forældrene.

Folkeskoleloven omtaler ikke klasseforældreråd, som derforikke har egentlig kompetence i forhold til skolens styrelse. Det betyder bl.a.at et klasseforældreråd ikke er klagein­stans, og derfor ikke kan behandlepersonsager.

Hvordan vælges et klasseforældreråd?

Et klasseforældreråd på Tørring skole består normalt af 3-5forældre i den enkelte klasse. På forældremødet i efteråret foretages der valgtil dette. I nogle klasser er kun to med­lemmer på valg hvert år for at sikrekontinuiteten i arbejdet. I nogle klasser udpeges de nye medlemmer ud fraklasseli­sten, hvilket sikrer at alle forældre stifter bekendtskab medforældrerådsarbejdet. Hvordan rådet dannes i den enkelte klasse er således optil forældrene.

Klasselæreren meddeler skolens ledelse, hvem der aktuelt ermedlem af det enkelte klasseforældreråd.

Gode råd

Når rådet er valgt, et det en god idé at aftale førstemøde, inden man går hjem.

På det første møde et det vigtigt at beslutte, hvordanrådet ønsker at arbejde, om man ønsker regelmæssige møder el­ler efter behov.Det er også vigtigt at aftale dato for næste møde og for årets eventuelleklassearrangement.

Det er ligeledes vigtigt at aftale, hvem i forældrerådetsom tager initiativet til at indkalde til møder og hvem der er første kontaktpersoni forhold til skole og klasselærer.

Forældrerådet er velkommen til at låne skolens lokaler - primært mandag til torsdag. Alle reservationer skal aftales med serviceleder Finn Waldemar.