Mobning

I erkendelse af at vi som ansatte på Tørring Skole støder på mobning blandt eleverne, og i erkendelse af at mobning kan have vidtrækkende konsekvenser for offeret, er der enighed om at mobning skal bekæmpes ved en målrettet indsat på skolen.

Indsatsen er vedtaget i skolebestyrelsen maj 2003.

Definition på mobning:

Mobning er systematisk forfølgelse gennem gentagne drillerier, ondskabsfulde øgenavne, aggressiv adfærd og en udelukkelse af fællesskabet.

En person er udsat for mobning når vedkommende gentag­ne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Mål:

• Det er målet at alle elever skal kunne være til stede på skolen og i klassen uden at være udsat for mobning eller frygt for at blive mobbet.

• Elever som mobber andre elever skal vide at skolen ikke accepterer mobning, og at der gribes ind når der mobbes.

• Forældre skal vide at Tørring Skole ikke accepterer mobning.

Indsatsen mod mobning er vellykket når…

• Forældre altid føler sig velkomne når de henvender sig til

skolen om mobning.

• Elever føler at lærere og kammerater lytter til problemer med mobning.

• Elever og forældre føler at skolen gør noget for at komme mobning til livs.

• Antallet af mobbetilfælde falder.

Handlinger:

• Samtaler/spørgeskema med elever mindst en gang om året.

• Elever laver sociale spilleregler for deres klasse.

• Lærerteam diskuterer mobning ud fra ovenstående.

• Når mobning konstateres griber personalet straks ind. Der holdes møde med mobber og offer.

• Efter denne samtale får mobberen besked på at mobningen straks skal ophøre. Sker dette ikke opstilles der konsekvenser for mobberen.

Forældrene til de inddragede børn informeres af perso­nalet om det passerede og om eventuelt indgåede aftaler. Forældrene til offer og mobber inddrages direkte i proces­sen hvis situationen tilskriver det.

Alle behandlede mobbesituationer følges op efter 1-2 ugers forløb ved samtale med offer og mobber.