Årsberetning
for Skolebestyrelsens arbejde ved Tørring Skole.
Skoleåret 2008 – 2009.
 
Det har atter været et år med mange forskellige arbejdsopgaver for skolebestyrelsen. De væsentligste er nævnt herunder.
 
Skolebestyrelsen deltog aktivt i ansættelsen af Lone B. Hansen som ny skoleinspektør på Tørring Skole, da Bent Nielsen valgte at opsige sin stilling for at søge nye udfordringer. Det er en spændende proces, når en ny leder skal ansættes. Samarbejdet med Lone er allerede startet og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Lone vedr. udviklingen af Tørring Skole.
I forbindelse med Mille Bøllehuus udtrædelse af skolebestyrelsen blev det nødvendigt at afholde suppleringsvalg til Skolebestyrelsen. Ind kom Ursula Meyer. Susanne Oksen blev 1. suppleant mens Jens Ewers blev 2. suppleant. Efterfølgende er Ursula udtrådt af bestyrelsen - og det har givet plads til Susanne, som overtager posten i resten af valgperioden. For at medinddrage suppleanterne i videst mulig omfang, har Skolebestyrelsen besluttet, suppleanterne fremover får tilsendt dagsorden og referat på lige fod med medlemmerne.
Skolebestyrelsen glæder sig over forældres opbakning og lyst til at være med til at udvikle Tørring Skole – også når det gælder arbejdet i skolebestyrelsen.
På valg i 2010 er Svend Daverkosen, Kurt Boldrup og Marie Kofoed. Valgperioden er på 4 år. Det kan være svært at overskue for en travl familie at binde sig til 4 år, derfor ønsker skolebestyrelsen en gardering i form af mindst 2 suppleanter. Skolebestyrelsen opfordrer alle forældre til at overveje deltagelse i skolebestyrelsens arbejde. Det er ærgerligt, hvis der sidder forældre som egentlig har lyst, men ikke kommer ud af busken. Bortset fra at arbejdet i skolebestyrelsen er borgerligt ombud og ulønnet, giver det en fantastisk indsigt i forholdende for og på Tørring Skole. Skolebestyrelsen har faktisk en del indflydelse på bl.a. prioriteringen i forhold til den tildelte økonomiske ramme, ordensregler og ansættelser af lærer og skoleinspektør. Hvis du har fået lyst til at opstille til valget, så kontakt enten et medlem af skolebestyrelsen eller skoleledelsen. Vi stiller os også gerne til rådighed for mere information, hvis du gerne vil vide mere. 
Hedensted Kommunes Skoleafdeling har i et samarbejde med Bygningstjenesten udarbejdet en rapport om ”Skolerenoveringer 2008 – 2018”.
I rapporten er der for hver enkelt skole udarbejdet anbefalinger omkring renovering og eventuel udbygning på baggrund af pædagogiske og bygningsmæssige overvejelser sammenholdt med befolkningsprognosen.
Renoveringsplanen har været sendt i høring i Skolebestyrelsen. Tørring Skole er bygningsmæssigt en af kommunens bedste skoler, der er dog mulighed for en bedre energimærkning. Skolens akilleshæl er fysiklokalet, som er meget nedslidt. Fysiklokalet blev taget i brug af Tørring Gymnasium allerede inden Gymnasiet var færdigbygget, så det er over 25 år gammelt. Vi har naturligvis påpeget dette i vores høringssvar og argumenteret for en renovering af fysiklokalet i årevis, så det lever op til tidens sikkerhedsmæssige krav. Vi ønsker også forbedring af ventilation i musiklokalet, renovering af sløjdlokale, etablering af depotrum i tilknytning til gymnastiksalen, solafskærmning mod syd og vandskuring og maling indvendig – men som allerede nævnt er Tørring Skole en velholdt bygning og derfor står skolen heller ikke øverst på listen i forhold til at blive renoveret lige foreløbig.
I øvrigt skylder vi allesammen vores pedelpar Tove og Poul Henning stor tak for deres utrættelige arbejdsindsats for Tørring Skole.
Skolebestyrelsens høringssvar kan læses på skolens hjemmeside under skolebestyrelsen.
Hedensted Kommune har i lighed med Læsepolitikken sendt Matematikpolitikken i høring i skolebestyrelserne. Baggrunden for at lave en matematikpolitik er at man fra kommunalt hold ønsker at højne det faglige niveau. Det kan vi i skolebestyrelsen kun tilslutte os. At vi så har nogle ændringsforlag, ændrer ikke ved det essentielle i at udvikle og højne matematik. Vi ser frem til, alle skoler skal have en matematikvejleder – vi har i forvejen læsevejledere, som har været medvirkende til prøveresultaternes høje score i indskolingen på Tørring Skole.
Skolebestyrelsens høringssvar kan læses på skolens hjemmeside under skolebestyrelsen.
Økonomi har fyldt en hel del i det forløbne år for Skolebestyrelsen.
Efter sommerferien blev kommunens skolebestyrelser indbudt til at deltage i et dialogmøde vedr. besparelser på skoleområdet. Der var på forhånd udarbejdet et sparekatalog med mulige besparelser. Selv om det er surt at skulle pege på besparelser, giver det os også mulighed for delvis at friholde områder, vi i skolebestyrelsen finder vitale, derfor deltog vi. I forhold til sparekataloget lykkedes det os at undgå besparelser på antallet af lektioner på 7. 8. og 9. klassetrin, besparelser på skolepædagognormeringen og SFO-normeringen. Til gengæld måtte vi se i øjnene at svømmeundervisningen fremover kun forgår på 3. klassetrin. De nuværende 3. klasser får selvfølgelig svømmeundervisning i 4. klasse. Vi må også indstille os på en mindre lærerdækning i helhedsskolen, svarende til 1 lektion om ugen pr. klasse. Tildelingen til brobygningen blev også reduceret , det samme blev antallet af lektioner til specialklasseelever. Det er smertelig for os, det ikke lykkedes at friholde brobygning, specialklasseelever og helhedsskolen for besparelser. Konsekvenserne af besparelser på disse områder vil iflg. beregninger betyde, brobygningen fremover ikke omfatter alle førskolebørn og specialklasseeleverne vil i lighed med helhedsskolen miste 1 lektion om ugen.
At det ikke kun er skoleområdet, der skulle holde for i forbindelse med besparelserne, kan man forvisse sig om ved at læse kommunes budget.
Samlet set skulle Hedensted Kommune finde besparelser for 27 mill. Kr. hvoraf Børne- og Undervisningsudvalget havde et sparemål på
10,138 mill. Kr. Det ser desværre ud til, kommunen også skal finde store besparelser på budgetterne fremover.
 
Anderledes positiv tegner Tørring Skoles årsopgørelse for 2008, som viser et overskud på 896.900 Kr., der hovedsageligt er fremkommet på baggrund af uforbrugte midler dels til timestyring i SFO og i skolen. Skolebestyrelsen har bedt ledelsen, pædagogisk råd, SFO og Elevrådet komme med ønsker til anvendelse af overskuddet. Når ønskerne forligger, vil Skolebestyrelsen tage stilling til dem og forsøge at tilgodese flest mulige.
Opstart af LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse)
Tørring Skole er én af 60 danske skoler der skal afprøve, om lp-modellen kan øge rummeligheden og fremme trivsel og faglig udvikling. Spørgsmålet om, hvordan børn lærer, og hvordan de opfører sig i skolen, handler ikke kun om barnet selv. For måske er det læringsmiljøet, det handler om: Barnet og den unges relationer til klassekammeraterne og til læreren, dynamikken i klassen, undervisningen, eller måden læreren leder klassen på. Nu er der, med et stort nationalt forskningsprojekt baseret på den norske LP-model, sat fokus på læringsmiljøet.
Med finansiering fra satspuljemidlerne tager ca. 60 danske skoler modellen i brug i skoleåret 2008/2009. Målet er at afprøve, om LP-modellen kan øge rummeligheden og fremme trivsel og faglig udvikling.
Arbejdet med LP-modellen på Tørring Skole gik i gang ved skoleårets begyndelse. Foreløbig har der været en kortlægningsundersøgelse med deltagelse af 209 elever fra 4. klassetrin og op. Siden august 2009 har alle ansatte pædagoger og lærere deltaget i udviklingsarbejdet af læringsmiljø og pædagogisk udvikling. Der blev oprettet 6 LP-grupper sammensat på tværs af klassetrin for at give en bred fælles baggrund for arbejdet. Disse grupper har gennemgået et uddannelsesforløb ved hjælp af e-læring samt praktiske opgaver. Herefter er grupperne gået i gang med at undersøge og forbedre læringsmiljøet i de klasser og klynger de er tilknyttet. Der arbejdes først på at forbedre de små ”ting”, da det ofte er med til at lette eller ligefrem løse eventuelle lidt større problemer. LP-grupperne er også med til at udbrede og fastholde alle de gode tiltag og ideer, der er på skolen. Udviklingsforløbet varer 3 år, hvorefter det bliver en integreret del af skolen arbejde.
Til mødet den 21. Oktober i Indskolingslokalet var Bent Poulsen (Socialdemokratiet) og Ole Vind (Venstre) fra byrådet indbudt til at fortælle om deres ”Visioner i en sparetid”. Ovenpå besparelserne i Hedensted Kommune, fandt Skolebestyrelsen det relevant at indbyde kommunalpolitiker til en dialog med forældrekredsen om, hvilke visioner man kan have i en sparetid.
Bent Poulsen og Ole Vind kom med hver deres syn på folkeskolen.
Der blev bl.a. diskuteret rummelighed i folkeskolen – sker det på bekostning af de kvikkeste elever ?. Specialundervisning – virker den ? 
Projektet på Gauerslund Skole – kan det udbredes til alle skoler ?. Besparelser – Hvordan ser det kommunale budget ud for 2010 ?
Skolestrukturen – Hvordan ser politikerne på den ? Tørring Skoles medvirken i LP-modellen – Hvordan sikres erfaringsudvekslingen, så alle kommunes skoler får mulighed for at få indblik i LP-modellen ? Projekter – Hvordan sikrer vi rum og plads til at nogle projekter kan udvikles af lærer selv ? Forsøg og forskning – Hvorfor er der så få forsøg og så lidt forskning vedr. undervisningsmetoder i DK ? 
Forældreengagement – Hvordan sikres forældrenes engagement i skolens virke ?
Efter en livlig debat med de få fremmødte forældre fremlagde skolebestyrelsen sin årsberetning og gik derefter over til opstillingsmødet til suppleringsvalget til skolebestyrelsen. Det lykkedes ikke på mødet at finde kandidater men som allerede skrevet lykkedes det alligevel ved ihærdig indsats at finde kandidater.
Skolebestyrelsen har erkendt, vi åbenbart har mere end svært ved at få forældre til at deltage i møder arrangeret af Skolebestyrelsen.
Fremover har Skolebestyrelsen besluttet at bruge energien på mindre men givtige møder frem for blot at indkalde hele forældrekredsen.
Forældrerådene inviteres til møde med Skolebestyrelsen den 6/10-09. Dagsordenen for mødet bliver med fremlæggelse af årsberetningen, revision af mobbeplanen og til at hjælpe os i gang med mobbeplanen kommer Stig Sørensen. Stig Sørensen er Cand.scient.soc. Foredragsholder, udviklings- og proceskonsulent på skoler og arbejdspladser. Projektleder på Projekt Mobbeland. Stig Sørensen holder foredrag på skoler om bl.a. Vinkler på mobning, Elevernes egne handlemuligheder, Mobning og digitale medier, Forældrepositioner/forældresamarbejde, Den gode handleplan mod mobning. Stig Sørensen holder også foredrag på arbejdspladser om mobning som arbejdsmiljøproblem og organisatorisk udfordring – samarbejdsstrukturer, udarbejdelse og implementering af handleplaner og politikker mv. Stig Sørensen er tidl. konsulent i Socialt Udviklingscenter SUS. Projektledelse om psykisk arbejdsmiljø og personaleudvikling. Medudvikler af projekt "Stop mobning" om forebyggelse af mobning på arbejdspladser indenfor social- og sundhedsområdet.
Så reserver allerede nu tirsdag den 6. oktober 2009.       
 
NOTER
Skolen
Skolebestyrelsen er blevet orienteret om anvendelsen af IT i undervisningen. Tørring Skole råder over Ca. 40 stationære pc. og ca. 30 bærbare computere. Det er Skoleforvaltningen der indkøber og tildeler udstyr. Der er indkøbt nye netværksservere i Hedensted, hvor næsten alle programmer ligger. Alle lærere og alle fag er forpligtiget til at bruge IT i undervisningen. Enkelte elever får egen bærbar i samarbejde med læsekonsulent. Desværre viser det sig, Teknologiklassen som er en del af Læsepolitikken, sikkert ikke bliver igangsat på grund af besparelser.
Der har været en hel del problemer med det såkaldte HSN-net som alle skoler er opkoblet på. Problemerne har bl.a. vist sig i forhold til, det til tider har været mere end svært for elever at komme i forbindelse med netværksserverne og få adgang til undervisningsprogrammerne. På dialogmøderne mellem Børn- og undervisningsudvalget, forvaltningen og skolebestyrelserne, presser skolebestyrelsen konstant på for at få svar på, hvornår HSN-nettet fungerer. Skolebestyrelsen finder det overordentlig utilfredsstillende, et dårligt fungerende netværk sætter en bremse på anvendelse af IT på Tørring Skole. I foråret 2009 er der udarbejdet en Status og handleplan for HSN-nettet, som meget gerne skal løse problemerne med IT.
Skolebestyrelsen tilsluttede sig ledelsens ønske om videoovervågning af Tørring Skole. Vi har oplevet hærværk på selve skolen og på elevernes cykler. Det er meget kostbart for skolen, da vi selv skal betale bl.a. knuste ruder O.S.V. Med videoovervågningen håber vi, hærværk på skolen kan opklares og finde de erstatningsansvarlige. I stedet for at bruge penge på knust glas vil vi meget hellere bruge pengene på at opfylde ønsker fra eleverne, lærerne, ledelsen og SFOen.
·        Diskussion vedr. Elevrådsfesten og Skolefesten.
Elevrådsfesten og Skolefesten har været til diskussion i Skolebestyrelsen. Der har været stillet spørgsmål vedr. slik og sodavand til elevrådsfesten og nogle forældre ønskede et alternativ til ”sukkerbomberne”. Bestyrelsens holdning er, at det er elevrådet, der selv bestemmer udvalget af varer til salg. Dog opfordres der til priser på indbydelsen, så forældrene kan se, hvor mange penge det er rimeligt børnene har med.
Vedr. Skolefesten mente bestyrelsen ikke der bør være slik til de yngste – men dog mulighed for at købe is. Desuden ser bestyrelsen gerne der findes alternativer til de sukkerholdige ting f. eks. frugt og vand, idet Skolefesten bør harmonere bedre med skolens kostpolitik. Samtidig erkender bestyrelsen, Skolefesten også er en fest, hvor man har videre rammer end til hverdag.
I lighed med tidligere år har Skolebestyrelsen deltaget i skolefesten som sælgere af øl og sodavand. Ideen med at skolebestyrelsen deltager på denne måde, er at give både elever og forældre muligheder for at sætte hoveder på navnene i skolebestyrelsen – og at fremme dialogen mellem skolebestyrelsen og forældrekredsen.
·        Diskussion vedr. uddeling af reklamer i skolen.
Bestyrelsen har haft en diskussion vedr. uddeling af reklamer i skolen. Baggrund var, der i de yngste klasser ved en fejl var blevet uddelt reklamer for en kommerciel virksomhed. Skolens holdning er, vi gerne uddeler reklamer fra lokale foreninger (eks. idrætsforening og spejdere), men ikke noget eller nogen, hvor der er kommercielle interesser involveret. Denne holdning bakker Skolebestyrelsen op om.
·        Orientering omkring lærerrokader.
Bestyrelsen er blevet orienteret omkring lærerrokader på 3. og 6. klassetrin. Det er ledelsens ansvar at forsøge at tilgodese hele skolen og alle elever bedst mulig. Bestyrelsen har forståelse for forældre og elevers reaktioner på en lærerrokade, men bestyrelsen har ikke kompetence på dette område. Skolebestyrelsen har tillid, skoleledelsen til enhver tid bestræber på at tilgodese alle elever.
·        Planlægning af næste skoleår.
I skrivende stund er der fuld gang i at planlægge næste skoleår. Foreløbig er fagfordelingsopstart og teamdannelsen på plads. Først i slutningen af maj forventes det færdige resultat. Det står dog fast, der bliver 3 spor for 7. klasse, 2 spor for 8. klasse og 1 spor for 9. klasse. Der tilmeldt ca. 40 elever til 0. klasse.
·        10. klasses elever fra Hedensted henvises til Tørring Skole.
idet der ved indmeldelsesfristens udløb kun var tilmeldt 8 elever i Hedensted for skoleåret 2009/2010 blev det politisk besluttet at henvise eleverne fra Hedensted til Tørring Skole. Der er tilmeldt 27 elever til Tørring Skole. Det er i skrivende stund uvist om 10. klasse kan fortsætte fremover i Hedensted. I skolebestyrelsen glæder vi os over, det sidste år lykkedes os at bevare 10. klasse på Tørring Skole.
·        Kort orientering om den kommende støtte til elever med ADHD.
Skolebestyrelsen er blevet orienteret om kommende støtte til elever med ADHD på Tørring Skole. Tørring Skole får kompetent støtte og vejledning fra undervisere i Horsens Kommune, hvor man allerede har etableret støtteordninger for ADHD elever i folkeskoleregi med gode resultater.
 
Samarbejde med Skolebestyrelsen ved Langskov Skole.
Som ny Skoleinspektør for Tørring Skole var det naturligt, at Lone blev inviteret med til mødet for at få lov til at præsentere sig selv. Lone kommer fra Rask Mølle Skole, hvor Lone har været afdelingsleder for specialundervisningen.
·        Gensidig orientering om bestyrelsernes arbejde lige nu, og siden sidst
Langskov Skole arbejder løbende på at udvikle skolen og hvad der kendetegner den. Begge bestyrelser har arbejdet med besparelser.
For Tørring Skoles vedkommende fyldte ansættelsen af en ny skoleinspektør meget. Langskov Skole spurgte ind til sagen fra 5. klassetrin på Tørring Skole og håndteringen af den.
·        Valg af forældrerepræsentant fra Langskov Skole.
Bestyrelsen for Tørring Skole opfordrede atter ”Ølholmerne” til at finde en repræsentant til skolebestyrelsen på Tørring Skole, idet Langskov Skole afgiver 7. klasses elever til os. Det overvejer bestyrelsen for Langskov Skole.
Der var enighed om at fastholde det nuværende princip om nydannelse af klasserne.
 
Samarbejde med Hedensted Kommunen
Bestyrelsen har udtalt sig vedr. ferieplanen for 2009/2010 og 2010/2011. Bestyrelsen tilsluttede sig forslagene med 200 skoledage. Ferieplanerne kan ses på skolens hjemmeside.
Hedensted Kommune deltager i ”Partnerskab om folkeskolen”. Projektet går ud på at sætte fokus på folkeskolen. Tørring Skole har udpeget flg. Indsatsområder i forhold til ”Faglighed i centrum” nemlig evalueringskultur, holddannelse og IT. På det kommunale indsatsområde: Sundhedsfremmende skole har Tørring Skole valgt at beskæftige sig med LP-modellen, Arbejdsmiljø og indeklima. For at beskrive status og lave mål for kommende år, er der udarbejdet en kvalitetsrapport, hvor ledelse, elever, lærer og forvaltningen har besvaret et spørgeskema. I kvalitetsrapporten indgår desuden eksamensresultater fra afgangsklasserne og læsetest. Tørring Skole kan konstatere at vore elever i indskolingen scorer rigtig flot i læsetesten, men samtidig kan vi se, at eksamensresultaterne for afgangsklasserne godt kan blive bedre.
I forbindelse med rapportens udarbejdelse havde skolen mulighed for at komme med tilkendegivelser til skoleforvaltningen og politikerne.
Tørring Skole havde valgt at kommentere på 10. klasse, IT, trafikforhold og sundhed.
Selv om debatten om den fremtidige placering af 10. klasse gav megen usikkerhed i personalegruppen, så synes vi, at høringsprocessen var god, og vi vil gerne udtrykke vores glæde over, at vi fik lov til at beholde 10. klasse på Tørring Skole.
Vi glæder os til at etablere et godt tilbud efter intentionerne i den nye lov om 10. klasse.
IT fylder efterhånden meget i skolen og vi hilser velkommen, at vi skal bruge mindre tid på teknik og kan koncentrere vores kræfter på mere tid til pædagogisk vejledning. Imidlertid vil vi opfordre til at CPUs bemanding på IT-området forøges. Overgangen til en central serverløsning har betydet, at vi er meget afhængig af hurtig hjælp, når der er fejl. Med den nuværende bemanding er det ikke muligt at yde den fornødne hjælp til skolerne. Dette skal ikke læses som en kritik af de nuværende ansatte på CPU, som yder en stor indsats.
Vi vil gerne anmode om forvaltningen og det politiske udvalgs støtte til at få forbedret de trafikale forhold ved skolen.
Vi ønsker en p-plads på arealet, hvor SFO’s pavilloner tidligere var placeret og omdannelse af dele af den eksisterende p-plads til forældres korttidsparkering og afsætningsplads. Ovenstående kunne evt. etableres i sammenhæng med byggeri af det nye Gudenåcenter.
 Sundhed er et vigtigt tema på Tørring skole. Vi har med succes deltaget i frugtkvarter-ordningen samt etableret en skolebod med et sundt og varieret tilbud. Vi håber, at forsøgene med madordninger på Juelsminde og Ølsted skole resulterer i en kommunal ordning på alle skoler med støtte til ansættelse af kvalificeret personale og etablering af gode fysiske rammer. Madordningen bør være med lave priser, således at den ikke har social slagside. Vi vil foretrække en frugtordning, som er helt kommunalt finansieret, således at alle børn får et stykke frugt hver dag.
 
Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til kvalitetsrapporten. Hvis man ønsker yderligere information om skolens arbejde er der link fra kvalitetsrapporten til skoleplanen på skolens hjemmeside, som mere detaljeret  redegør for indsatsområder, principper m.m.
Som noget nyt skal skolerne i Hedensted Kommune indgå en aftale med skolechefen, der indeholder mål og succeskriterier for 3-4 indsatsområder i hvert kalenderår. Sammen med skolens pædagogiske udvalg har tidligere Skoleinspektør Bent Nielsen lavet forslag til aftale for 2009. Aftalen blev godkendt i skolebestyrelsen på sidste møde. Aftaleteksten er stort set hentet fra vores såkaldt skoleplan, som indeholder evaluering af sidste skoleår og indsatsområder for kommende skoleår. Forskellen på skoleplanen og den aftalen er, at skoleplanen følger skoleåret mens aftalen følger kalenderåret. Aftalen indgår i hele kommunens styringskoncept, som kaldes dialogbaseret aftalestyring.
Begge dele kan i øvrigt ses på skolens hjemmeside.
Alle skolebestyrelsesmedlemmer var inviteret til fællesmøde den 21/02-09 med forvaltningen og det politiske udvalg med bl.a. humoristisk foredrag om skolens udvikling fra brun skoletaske til rygsæk og orientering om matematikpolitikken.
Foruden dialogmødet vedr. besparelser, har der været afholdt et dialogmøde, hvor hovedvægten var lagt på renoveringsplanen og statusrapporten vedr. HSN-nettet – begge dele er omtalt ovenfor.
 
 
 
 
På Skolebestyrelsens vegne
Ann Nøhr Eriksen