Årsberetning

for Skolebestyrelsens arbejde ved Tørring Skole.

Skoleåret 2006 – 2007.

 

 

Skolebestyrelsen har nu siddet i et år. Selvom der har været mange nye ting at sætte sig ind i, så har det ikke betydet, at vi har siddet stille. Der sker nogle store ændringer som har betydning for Tørring Skoles muligheder i de kommende år.

 

Den mest afgørende ændring for skolen er overgangen fra Tørring-Uldum Kommune til Hedensted Kommune. I den nye kommune er arbejdet med at opbygge en ny skoleforvaltning samt opbygge rutiner for administrationen af skoleområdet gået i gang. Arbejdet har i første omgang været præget af harmonisering af de 3 tidligere kommuners måde at drive skole på samt en besparelse på skolebudgetterne på 3%. Indtil videre har det kun i mindre omfang berørt Tørring Skole, men de kommende år bliver det en stor opgave for bestyrelsen på Tørring Skole at samarbejde med Hedensted Kommune om at sikre vores skoler anstændige forhold og dermed give vores børn en god uddannelsesstart i folkeskolen.

 

Den midlertidige barak, der blev stillet op ved siden af skolen i 70´erne, som nu har huset vores SFO i alt for mange år, skal nu aflastes. Byggeriet af de nye klasseværelser udfor gymnastiksalen er gået i gang. Derefter går byggeriet videre til indretning af indskolingsfløjen, der fremover huser 0.-3. klasse samt SFO. Hermed fortsætter bestræbelserne på at skabe større sammenhæng i børnenes hverdag, som startede med Helhedsskolen og fortsætter med fysisk indlemmelse af SFO i indskolingens fløj.

 

Bestyrelsen arbejde har herudover koncentreret sig om at gennemgå de nedskrevne principper, der på diverse områder er vedtaget for at lægge rammerne for den daglige drift af Tørring Skole. Her har især forældresamarbejde og kostpolitik været i fokus. Skolebestyrelsen har her ønsket at sikre, at samarbejdet mellem forældre og skole intensiveres samt, at eleverne kan nå at få spise deres mad, og at de oplever måltidet som et naturligt, værdifuldt samlingspunkt.

 

Det er lykkedes at skabe et økonomisk overskud i 2006 – så vi får endelig mulighed for at tilgodese nogle få af de mange ønsker både elever, personale og forældre har til forbedring af forholdende på Tørring Skole.

 

  

Udfordringer i fremtiden:

En af udfordringerne bliver at få SFO én til at fungere i nye omgivelser. Det bliver spændende at følge, hvordan ledelsen og medarbejderne vil udnytte de nye muligheder, der nu opstår.

Et andet emne som også vil komme til at optage skolebestyrelsen, vil helt sikkert være inddragelse af forældrene i skolen. Her ligger en stor opgave og venter. Det er skolebestyrelsens opfattelse – at forældrekredsen rummer mange ”skjulte” ressourcer, som burde komme frem i lyset. Spørgsmålet er bare hvordan ?

Samarbejdet mellem skolebestyrelser på kommunalt niveau, har endnu ikke fundet sin endelige form. Der er ingen tvivl om, hvis bestyrelser kan finde fælles fodslag om emner, står vi stærkt i forhold til byrådet.

Kost og motion er vi nok heller ikke færdige med. Det kunne være spændende, hvis der kunne etableres en fælles kommunal madordning for alle kommunens skoler.

Diskussionen i Folketinget vedr. 10.ende klasses forsatte eksistens – har også her i Hedensted kommune sat sig dybe spor, idet timetildelingen til 10.ende klasse er væsentlig forringet. Det er til at forudse, det bliver en overordentlig stor udfordring at få sammensat et bare nogenlunde fornuftig tilbud til de elever, der måtte ønske at tage 10. ende klasse.

Endelig skal der afholdes valg til skolebestyrelsen i det kommende skoleår 2007 – 2008. På valg er Lotte Sigtenbjerggaard, Bettina Ulstrup, Jens Chr. Hansen & Ann Nøhr Eriksen.

 

Skolen

 

Byggeri af SFO:

Byggeri af SFO er endelig kommet i gang og forventes færdig til det nye skoleårs begyndelse. Pt. er byggeriet forsinket ca. 14 dage, men man håber, det indhentes. Undervejs er man løbet ind i problemer med undergrunden, som viste sig at være så ustabil, at der skulle graves mere jord af, end først antaget. Det ser også på nuværende tidspunkt ud til, økonomien holder, så vi også kan få gjort noget ved legepladsen.

 

Elevplaner:

Nogle forældre har sikkert allerede stiftet bekendtskab med elevplaner. De første reaktioner fra forældre er, det opkvalificerer skole- hjem samtalerne og giver forældre håndgribelige råd og vejledning i forhold til at støttet eleverne i hjemmearbejdet. For lærernes vedkommende er det uden tvivl en ekstra byrde, som måske kan flytte fokus væk fra de elvere, som virkelig har behov for støtte og hjælp. Et er i hvert fald sikkert – elevplaner er et hot emne i samfundsdebatten.

 

Møde med klasseforældrerådene og alle forældre:

9. oktober 2006 fremlagde bestyrelsen årsberetningen. Samtidig havde bestyrelsen indbudt alle forældre til at deltage i cafe diskussioner om udvalgte emner. Der tilmeldte sig 8 forældre – 6 mødte frem. Hvilke input fik vi så fra caf diskussionerne ?

Vedr. Ordensreglerne: Sløjfe tilladelsen til at forlade skolen i 12 frikvarteret - Indføre at forældrene skal give skriftlig tilladelse, hvis eleven skal have lov til at forlade skolen i 12 frikvarteret - Forbud mod slik, chips, sodavand og andre søde sager på skolens område.

Vedr. Kostpolitikken: At se på længden af 12. frikvarteret - Lærerne spiser med eleverne - Foredrag med Frede Breuner for skolens elever - Køleskab til overbygningens elever (6 – 10 klasse)

Vedr. Sproget blandt børn og unge: Være tydelige voksne, som hjælper børn og unge med at sætte grænser.

Vedr. input til Skolebestyrelsen: Arbejdslørdag evt. klassevis - Åbent hus – også for bedsteforældre - Forældrebank, forældre kan indskrive sig i banken, hvis de har lyst, så skolen kan trække på dem - Musiklokalet åbent i frikvartererne.

10 oktober 2007. er en dato alle forældre allerede nu bør reservere til fælles møde mellem forældre og skolebestyrelsen. Det er bestyrelsens hensigt at lægge op til debat om udvalget emner. Så her er en mulighed for som forældre at fremføre egne tanker.

 

Kostpolitik::

Bestyrelsen vedtog en kostpolitik, som førte til ændringer i skolebodens vareudbud og samarbejdsaftalen med Madbooking.dk blev opsagt.

Under arbejdet med kostpolitikken blev vi opmærksomme på, mange elever holdt med at spise madpakken, når de kom i 4. klasse. Derfor er politikken udmøntet, så lærerne nu spiser med elverne på mellemtrinet (4-6. klasse) de sidste 10 minutter inden 12 frikvarteret.

Pt. undersøges de madordninger skolerne i Hedensted Kommune har. Dette projekt hedder ”Sund mad til børn i daginstitutioner og skoler”. Der er i skrivende stund ikke publiceret materiale fra arbejdsgruppen bag projektet, så bestyrelsen afventer et udspil fra kommunalt hold.

 

 

Ordensregler:

Bestyrelsen har valgt at revidere ordensreglerne. Bestyrelsen har lagt op til, at udgangen i 12-frikvarteret indskrænkes til at gælde fra 8. klasse og opefter. Ændringen mangler behandling af skolens pædagogiske råd, før den er endeligt vedtaget. Det ventes, at træde i kraft efter sommerferien.

 

Kloge M2 puljen:

Bestyrelsen har søgt Realkredit Danmark om midler til forbedring af legepladsen fra ”kloge M2 puljen” Desværre blev vores ansøgninger ikke imødekommet.

 

Princip for skole-hjem samarbejdet:

Bestyrelsen har arbejdet med princippet for Skole-hjem samarbejdet. Det er skolebestyrelsens ønske, at der afholdes mindst 2 forældremøder i hver klasse årligt – og at der lægges vægt på, at der udover information om fag og trivsel er en dialog om værdier og holdninger på møderne. Der skal også lægges op til, at der indgås aftaler om klassens sociale spilleregler.

 

Elevrådets undersøgelse:

Elevrådet har lavet en undersøgelse blandt overbygningens elever vedr. deres ønsker til forbedring af faciliteterne i frikvartererne. Der kom mange ønsker fra eleverne – og bestyrelsen arbejder på at finde penge på budgettet – til at opfylde nogle af ønskerne bla. gardiner og vandautomater.

 

Trivselsundersøgelse:

Tørring Skole har gennemført den lovpligtige trivselsundersøgelse i indeværende skoleår. Selve undersøgelsen kan ses på skolens hjemmeside. Elevsikkerhedsrepræsentanterne udvælger sammen med skolens ledelse de fokuspunkter, der skal arbejdes videre med.

 

Frugtkvarter:

Tørring Skole har fået mulighed for at deltage i Frugtkvarter. Vi har fået 33.000 kr. til at give eleverne gratis frugt i 2 første måneder af det nye skoleår. Udgifterne til uddeling og klargøring af frugten, skal vi selv afholde i budgettet – ligesom vi skal undersøge effekten af forsøget.

 

Planlægning af det kommende skoleår:

I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår har bestyrelsen tilsluttet sig ledelsens forslag om at,

Håndarbejde, sløjd og billedkunst ændres fra 2 lektioner til 0 for 6, klasse, og Idræt i 6. klasse øges fra 2 til 3 lektioner.

Svømning flyttes fra 3. klasse til 4. og 5. klasse.

Samfundsfag i 8. klasse øges fra 1 til 2 lektioner.

Matematik i 9. klasse reduceres med 1 time – og geografi øges med 1 time - Engelsk i 9. klasse reduceres fra 4 til 3 lektioner.

Alt dette for at følge anbefalingerne fra Undervisningsministeriet.

 

Internt i Skolebestyrelsen

 

Nye i Skolebestyrelsen:

Maja 8. B og Casper 8. A indtrådte ved skoleårets begyndelse som elevrepræsentanter i Skolebestyrelsen. Vi kan med glæde konstatere, begge elevrepræsentanter deltager med entusiasme og lyst til at tale elevernes sag.

Lise Larsen er udtrådt af bestyrelsen som medarbejderrepræsentant, da Lise har søgt nye udfordringer. I stedet er John Rebsdorf indtrådt.

Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Åse Dahlgård udtrådte som følge af udtrædelsen af kommunalpolitik. Skolebestyrelsen har ikke længere en fast tilknytning til et enkelt kommunalbestyrelsesmedlem.

                                           

Ansættelsesudvalget:

Ansættelsesudvalget har deltaget i ansættelsen af Lene Bove´ Skov som børnehaveklasseleder efter Alice Krautwald.

 

PR- Udvalg:

Bestyrelsen har nedsat et PR-udvalg for at få formidlet de gode historier om Tørring Skole. Det har resulteret i flere artikler om Tørring Skole i f. x. Vejle Amts Folkeblad og Horsens Folkeblad.

 

 

Arbejdsgang for udarbejdelse af principper:

Bestyrelsen har besluttet at lave en køreplan for arbejdet med principper. Denne køreplan indebærer, at principperne løbende revideres på skolebestyrelsens møder, så det sikres, at principperne er up-to-date.

 

Deltagelse i Folkeskolekonference:

Skoleleder Bent Nielsen og Ann Nøhr Eriksen deltog i Folkeskolekonferencen for Vejle Amt i august 2006. Tidligere borgmester i Horsens Kommune Vagn Rye Nielsen talte om, hvilke udfordringer der vil være på skole- og SFO i de nye kommuner. Professor Peter Dahler-Larsen berettede om udfordringer for skolen i fremtidens videnssamfund.

 

Fælles formandsmøde :

Ann Nøhr Eriksen deltog fra Tørring Skole.

Det blev drøftet, hvordan det fremtidige samarbejde i den nye kommune mellem skolebestyrelser, forvaltning og politikerne kunne fremmes. Som det ser ud nu – afholdes der 2 formandsmøder om året med deltagelse af forvaltning og politikere.

 

Deltagelse af skolebestyrelsen i skolefesten:

Skolebestyrelsen stod for salget af vand og øl til skolefesten for at synliggøre bestyrelsen og fremme dialogen mellem forældre og bestyrelse.

 

 

Samarbejdet med Skolebestyrelsen ved Langskov Skole og Forældrebestyrelsen for Distriktsbørnehaven Tørring/Ølholm.

 

Fælles princip for Tørring og Langskov skoler om overgangen fra Langskov til Tørring Skole:

De to skolebestyrelser fra henholdsvis Langskov og Tørring Skoler har revideret princippet vedr. overgangen fra Langskov til Tørring Skole.

Det skulle gerne resultere i et tættere samarbejde om eleverne.

 

Skolebestyrelserne har også forsøgt at få gang i samarbejdet med forældrebestyrelsen Distriktsbørnehaven Tørring/Ølholm. Indtil nu er der dog ikke kommet resultater ud af dette.

 

 

På det kommunale niveau.

 

Høringssvar vedr. Skolestyrelsesvedtægt for Hedensted Kommune:

Bestyrelsen har indsendt sit høringssvar til Hedensted Kommune. Dette kan ses på skolens hjemmeside.

 

Høringssvar vedr. sammenhængende børnepolitik: i Hedensted Kommune:

Bestyrelsen har indsendt sit høringssvar til Hedensted Kommune. Dette kan ses på skolens hjemmeside.

 

Årsregnskab 2006:

Årsregnskabet viser et plus på ca. 345.000 kr. Det kan lyde af et svimlende beløb – det er det ikke – set i forhold til, at folkeskolens udgifter kun må stige med 1,2 % på årsbasis. Prisstigningen i samfundet generelt er på 5 – 6 % - så reelt er der tale om nedskæringer. Det harmonerer ikke med de politiske signaler om at styrke fagligheden og dokumentationen i den danske folkeskole.

Skolebestyrelsen har vedtaget at anvende 30.000 kr. til 2 vandautomater og gardiner, som eleverne længe har ønsket . Derudover ønsker bestyrelsen at anvende 70.000 Kr. til inventar i indskolingen i forbindelse med flytningen af SFO. Der er også afsat 20.000 kr. til hver af de 3 fællesrum. Legepladsen tilgodeses med 125.000 kr. og endelige bruge 60.000 kr. til pædagogisk arrangement for personalet.

 

 

 

 

På Skolebestyrelsens vegne

Ann Nøhr Eriksen