Årsberetning

for Skolebestyrelsens arbejde ved Tørring Skole.

Skoleåret 2007 – 2008.

 

Det har været et år med mange forskellige arbejdsopgaver for skolebestyrelsen. De væsentligste er nævnt herunder.

 

Endelig kunne vi flytte SFO´en over i indskolingen, hvor vi mener den naturligt hører hjemme. Det samarbejde som allerede har eksisteret mellem skolen og SFO´en er blevet yderligere styrket til fordel for begge parter og til gavn for eleverne. Der arbejdes fortsat på at udnytte lokalerne optimalt – og sådan bør det være, da integrationen mellem skoledelen og fritidsdelen ikke er en stationær størrelse, men ændres i takt med tidens behov og udviklingen.

 

10.ende klasses fortsatte eksistens på Tørring Skole optog mange sind – og der var mange bolde i luften. Til skolebestyrelsens store glæde lyttede politikerne til høringssvarene og valgte at bevare de 3 10.ende klasser i kommunen. Hvis vi skal skue lidt ud i fremtiden, bør vi nok også erkende at hellere ikke 10.ende klasserne er en stationær størrelse. 10.ende klasses overlevelse på Tørring Skole er afhængig af flere faktorer b.la. elevtilgangen, fagligheden og evt. lovændringer. Den økonomiske faktor er ikke til at komme uden om – hvor får vi mest kvalitet for pengene ? og hvordan definerer vi kvalitet ?

 

Læsepolitikken opfattede skolebestyrelsen som et innovativt tiltag fra Hedensted Kommune.

Det er meget glædeligt, der nu sættes ressourcer af til læsesvage elever. Det er uhyre vigtig, at kunne læse - for læsningen er tilegnelse af viden. Samtidig er det væsentlig at fokusere på kvaliteten af materialet set i forhold til den vidensdatabase internettet er. Så vore elever skal både rent faglig kunne læse en tekst – men det er lige så vigtigt, indholdet forstås og at eleverne kan forholde sig kritisk til informationerne i det læste.

 

                      Tørring Skoles deltagelse i LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse) er efter skolebestyrelsens opfattelse et uhyre spændende projekt som fokuserer på indlæringen. Her bliver lærerne trænet i at se på så godt som alt i forhold til indlæringen overfor den enkelte elev, både de psykiske rammer, de fysiske rammer o.s.v. Det indebærer forholdet mellem lærer / elev  - eleverne imellem – forældre / elev - skolens indretning o.s.v. Det vil b.la. også kunne komme til at give overvejelser i forhold til mobning, rummelighed og brydning af negativ social arv. Som arbejdsplads må vi også forvente, deltagelsen i LP-modellen vil fastholde og tiltrække lærerkræfter, som ønsker at udvikle både Tørring Skole og egne kompetencer. Det bliver spændende at følge projektet.  

 

                      Økonomisk set kommer Tørring Skole ud af 2007 med et overskud på driften på 585.000 Kr. Overskuddet er opstået på baggrund af meget stor usikkerhed om den økonomiske ramme fra Hedensted Kommune, hvorfor skolen og SFO´en har været meget tilbageholdende med at bruge penge. Skolebestyrelsen har godkendt at anvende overskuddet på følgende måde: Til uddannelse og kurser er der afsat yderligere ca. 55.000 Kr. – Til Inventar/gardiner er der afsat ca. 150.000 Kr. – Til legepladsen er der afsat ca. 80.000 Kr. – Til indvendig vedligeholdelse er der afsat yderligere ca. 40.000 Kr. – Til undervisningsmidler er der afsat yderligere ca. 200.000 Kr. –

Til pædagogiske materialer er der afsat yderligere ca. 40.000 Kr. – og endelig er der afsat yderligere ca. 20.000 Kr. til IT.

 

NOTER

 

Skolen

SFO én blev indviet på behørig vis. Der arbejdes fortsat på at indrette SFO´en i helhedsskolen. Det bliver spændende at følge udviklingen på det område. Der er ingen tvivl om, vi nu råder over nogle meget lyse og venlige lokaler som både SFO og helhedsskolen kan benytte.

På mellemtrinet 4-6 årgang blev der i forbindelse med byggeriet økonomisk plads til 2 nye klasselokaler. Det  er blevet til 2 moderne klasseværelser med interaktive tavler. Teamsamarbejdet på mellemtrinet kan nu fungere som en helhed, ved at mellemtrinet er samlet i den samme fløj.

Legepladsen er i det forløbne år blevet renoveret og udvidet. Det har været en dyr omgang, men nu tilgodeser den i vid udstrækning legemulighederne udendørs for både skolen og SFO. Den er i hvert fald blevet vel modtaget af børnene.

 

 

Blev revideret og fik indføjet et mindst vejledende timetal.

 

10. oktober 2007 fremlagde bestyrelsen årsberetningen. Samtidig havde bestyrelsen indbudt alle forældre til at deltage i cafe diskussioner om udvalgte emner. Der tilmeldte sig 1 forældre – , hvorfor mødet blev aflyst. Der mødte 4 forældre frem. De skulle ikke gå forgæves, så bestyrelsen og forældrene drøftede frugtordning og madordning.

Iflg. Lov om folkeskolen skal bestyrelsen fremlægge årsberetningen på et møde for alle forældre – men når kun en håndfuld forældre gider møde op og udnytte muligheden for at øve indflydelse på bestyrelsens arbejde – så er det tvivlsomt om denne type arrangementer i fremtiden overhovedet kan/skal gennemføres. Set fra skolebestyrelsen er det trist, for vi vil meget gerne i dialog med jer forældre.

Så kom til fælles møde mellem forældre og skolebestyrelsen i oktober 2008. Datoen offentliggøres senere.

 

Er blevet revideret og godkendt af bestyrelsen. Dette indebærer at udgangen i 12-frikvarteret indskrænkes til at gælde fra 8. klasse og opefter.

 

I forbindelse med opstarten af Forældreintra blev det aktuelt, skolebestyrelsen orienterede sig vedr. regler for offentliggørelse af billeder på hjemmesiden og forældreintra. Udgangspunktet er altid Datatilsynets regler. Og her konkluderes det at situationsbestemte billeder ikke kræver tilladelse fra elever og/eller forældre. Interesserede kan orientere sig på Datatilsynets hjemmeside.

 

På valg til skolebestyrelsen var Jens Chr. Hansen, Lotte Sigtenbjerggaard, Bettina Ulstrup og Ann Nøhr Eriksen. Jens Chr., Lotte og Bettina ønskede ikke genvalg. Ved fredsvalg blev Mille Bøllehuus, Lars Enevoldsen, Thorkild Knudsen og Ann Nøhr Eriksen valgt.

Den nye skolebestyrelse konstituerede sig således: Formand: Ann Nøhr Eriksen, Næstformand: Svend Daverkosen, Ansættelsesudvalg: Marie, Svend, Thorkild og Mille.

 

Atter i år deltog skolebestyrelsen aktiv i skolefesten som sælgere af øl og sodavand. Ideen med at skolebestyrelsen deltager på denne måde, er at give både elever og forældre muligheder for at sætte hoveder på navnene i skolebestyrelsen – og at fremme dialogen mellem skolebestyrelsen og forældrekredsen.

Trist er det dog at konstatere, at de ældste elever ikke deltager i skolefesten.

 

Projektets formål er, gennem et systematisk arbejde med læringsmiljøet ud fra ”LP-modellen”, at hæve elevernes faglige niveau og mindske adfærdsproblemer på skolen. ”LP-modellen” er forskningsbaseret og lægger vægt på interaktionen mellem eleven og omgivelserne samt en kritisk vurdering af egen undervisning og klasseledelse. L står for læringsmiljø- og P står for pædagogisk analyse.  LP-modellen tager udgangspunkt i det pædagogiske personales egne oplevede udfordringer. Modellen er udviklet i Norge, hvor 160 skoler har deltaget i et 3-årig projekt. Resultaterne viser her, at fagligheden er øget, adfærdsproblematikker er mindsket og lærernes arbejdsglæde er markant forøget.                

                                                  

Projektet på Tørring skole omfatter hele skoleforløbet og hele personalegruppen. Det har som udgangspunkt fokus på overgangene fra indskoling til mellemtrin og mellemtrin til overbygning samt integreringen af elever fra Langskov skole på 7.årgang.

Projektet er en direkte forlængelse af indeværende års fælles udviklingsarbejde om ”anerkendende kommunikation”, som har indeholdt teorier om historiefortælling og kommunikation ud fra en systemisk forståelse.

LP-modellen tager ligeledes sit afsæt i den systemiske teori, men fokuserer på ændring af praksis i klasselokalet.

 

I skrivende stund lægges sidste hånd på skoleårets planlægning for 2008-2009. Foreløbig foreslår ledelsen at øge antallet af timer til historie på 4. årgang til 2 lektioner, så det vejledende timetal opnås.

Overskuddet på skolens drift andrager ca. 585.000 Kr. for 2007.

 

Samarbejde med Skolebestyrelsen ved Langskov Skole.

Langskov:

Den daglige drift fylder meget f.eks. høringssvar og ansættelser. Vil gerne brande skolen.

Sat gang i renovering af legepladsen og kontakten til elevrådet.

Tørring:

Arbejde med principper og høringssvar. Ny kostpolitik har medført nyt sortiment i elevboden.

Ny legeplads. Har deltaget i frugtkvarter med gratis frugt i 2 mdr. Skolefest og valg til skolebestyrelsen.

 

Se ovenfor ”Deltagelse i LP-modellen”.

 

Fælles for skolerne er at det kræver benarbejde at skabe interesse for valgene. Dog lykkedes det at skaffe 7 suppleanter i Langskov mens der ikke er suppleanter i Tørring.

Forslag om at der reklameres for valget til Tørrings bestyrelse på forældremødet  i 6. klasse i Langskov.

 

Der var enighed om at fastholde det nuværende princip om nydannelse af klasserne.

 

Samarbejde med Hedensted Kommunen

Skolebestyrelsen gik ind for det forslag som rummede 200 skoledage og indebar juleferie fra den 23.december og fri Grundlovsdag.

Ferieplanen kan i øvrigt ses på kommunens hjemmeside.

 

I forbindelse med lovændringen  i forhold til indhold og form i 10.ende klasse, blev det aktuelt for Hedensted kommune at se på den fremtidige struktur, idet man kunne forudse, tilslutningen til 10.ende klasse ville falde. På den baggrund blev skolebestyrelserne bedt om at komme med vores vurdering af, hvordan den fremtidige struktur skulle se ud. Man kan roligt sige, der var udbredt enighed blandt skolebestyrelserne om at bevare de 3 kommunale 10.ende klasses tilbud, som allerede eksisterer. Det lykkedes at overbevise politikerne om, den nuværende struktur tilgodeser de svageste elever, den faglige sparring mellem lærerne og lokalfaciliteterne. Dette indebærer 10.ende klasse fortsætter på Tørring Skole, men i ændret form.

Høringssvaret kan læses i sin fulde ordlyd på skolens hjemmeside, under skolebestyrelsen.

 

Skolebestyrelsen tog anbefalingerne i kvalitetsrapporten til efterretning. Anbefalingen gik på at undersøge elevernes reaktion på elevplanerne – og at overveje, hvornår elevplanen skal revideres i forhold til årsforløbet. Skal elevplanen opfattes som en statusbeskrivelse, eller en målbeskrivelse i forhold til årsplanen for klassen.

Kvalitetsrapporten kan læses på skolens hjemmeside.

 

I skolebestyrelsens høringssvar vedr. ”Brobygning” tilkendegav vi, at Tørring Skole ønskede alle kommende børnehaveklassebørn overflyttet pr. 1. april. Dette blev som bekendt ikke resultatet i år. Skolen modtag en del kommende børnehaveklassebørn pr. 1. februar. Mange af de berørte forældrene følte stor frustration over denne beslutning, som var grundet i manglende dagplejepladser og børnehavepladser.  Beslutningen er blevet  kommenteret overfor kommunalpolitikerne – som mener proceduren for i år, er enestående, idet der er truffet politisk beslutning om lokalt at udvide Tørring børnehave med vuggestueafsnit og flere børnehavepladser. Dog finder den fysiske udvidelse af Tørring Børnehave først sted i 2009 – så hvordan proceduren for overflytning bliver i 2009 vides endnu ikke. Skolebestyrelsen har udtrykt sin bekymring for, om der er tilstrækkelig plads i indskolingsafdelingen til at rumme både ”Brobygningsbørnene” og alle eleverne i indskolingsafdelingen i de måneder, hvor ”Brobygningsbørnene” lægger beslag på fællesrummet og grupperummene. 

 

Tørring Skole deltog i Frugtkvarter. Vi fik 33.000 kr. til at give eleverne gratis frugt i 2 første måneder af det nye skoleår. Udgifterne til uddeling og klargøring af frugten, skulle vi selv afholde i budgettet – ligesom vi skulle undersøge effekten af forsøget. Efter forsøgsperiodens udløb blev der udsendt spørgeskemaer til alle elever, hvoraf ca. halvdelen blev returneret. Interessen for en forældrebetalt frugtordning var størst i indskolingen. Hedensted Kommune arbejder på en fælles kommunal forældrebetalt frugtordning, foreløbig som forsøg på nogle af kommunens skoler. Erfaringerne herfra er ved at indhentes, men der tegner sig et billede af både succes og fiasko, idet ordningen fungerer rigtig godt på nogle skoler, hvor mange elever deltager – på de skoler, hvor få elever deltager, er ordningen ikke en succes. På dialogmøder mellem bestyrelsesformændene og udvalget for børn og unge er ordningen drøftet flere gange. Nogle mener, den er for dyr – andre vil have økologisk frugt – og endelige er der spørgsmålet om forældrebetaling kontra finansiering via skatten for at undgå social slagside. Hvis ikke alle eleverne  i klassen deltager – går ideen om at frugtkvarteret skal være et værdifuldt samlingspunkt og pusterum fløjten.

 

Hedensted Kommune ønskede at forstærke indsatsen overfor læsesvage elever og formulerede en Læsepolitik, som blev sendt i høring i skolebestyrelserne. Skolebestyrelsen ved Tørring Skole hilser en Læsepolitik velkommen og kan tilsluttes sig ideerne. Dog mener Skolebestyrelsen, Pædagogisk Udviklings Center bør indgå i handleplanen. Ligeledes har skolebestyrelsen påpeget at et væsentligt element i læsepolitikken nemlig IT er betinget af, at IT-udstyret er tilgængelig i det nødvendige omfang og at udstyret virker. Dette er desværre ikke tilfældet i dag på Tørring Skole.

Tørring Skole har også tilbudt sig som hjemsted for en såkaldt ”Teknologiklasse”, da skolen har ledige lokaler og gode busforbindelser.  Hvis Tørring Skole tildeles ”Teknologiklassen” skal der ansættes en del nye lærekræfter til denne opgave.

 

 

 

På Skolebestyrelsens vegne

Ann Nøhr Eriksen